Informatik a jeho role

Role školského informatika

Začlenění rolí do struktury školy


Základní vstupy pro řešení

Pracovně-právní ukotvení ICT koordinátora

Role ICT koordinátora je vymezena vyhláškou č.317/2005 Sb., konkrétně §9 bodem a. Tento bod vymezuje tuto roli v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a to v rovině specializovaných činností, které může pedagogický pracovník po ukončení daného studia vykonávat. 
K této vyhlášce se pak vztahuje její novelizace č.412/2006 Sb., která však nikterak nemění význam předchozí vyhlášky.
Případnou vazbu na mzdové nároky pak řeší zákon č.262/2006 Sb.  (Zákoník práce), a to přímo §133. Pokud tedy některý z pedagogických pracovníků prokazatelně vykonává roli ICT koordinátora, přísluší mu ze zákona příplatek v intervalu 1000-2000 Kč.

Co z toho vyplývá?

 1. Žádná právní norma nestanovuje povinnost ředitele zřídit na své škole funkci ICT koordinátora - a to ani v případě, pokud některý z pedagogických pracovníků k tomu má kvalifikační předpoklady.
 2. Zřídí-li však ředitel školy tuto funkci, pak takovému pedagogickému pracovníkovi náleží ze zákona příplatek, jehož výše se musí pohybovat ve výše uvedenému intervalu.
 3. Funkcí ICT koordinátora může být pověřeno více osob, kdy každému z nich náleží příplatek dle příslušného zákona.
 4. Funkce ICT koordinátora nikterak neovlivňuje rozsah přímé vyučovací povinnosti.
 5. Pracovní náplň ICT koordinátora není nikterak specifikována, nicméně ji lze vydedukovat z charakteru a obsahu příslušného studia.

Pracovně-právní ukotvení ICT metodika

Role ICT metodika (přesněji řečeno učitele - metodika informačních a komunikačních technologií) je vymezena nařízením vlády č.75/2005 Sb., a to konkrétně §3 odst.4 a následně odst.5 a 6. 
Ze znění tohoto nařízení lze vyčíst vazbu na přímou vyučovací povinnost.

Co z toho vyplývá?

 1. Žádná právní norma nestanovuje povinnost ředitele zřídit na své škole funkci ICT metodika.
 2. Zřídí-li však ředitel školy tuto funkci, pak takovému pedagogickému pracovníkovi náleží odpočet vyučovacích hodin v souladu s příslušným nařízením vlády.
 3. Funkcí ICT metodika může být pověřeno více osob v souladu s nařízením vlády.
 4. Funkce ICT metodika neurčuje žádnou další nárokovatelnost na mzdové prostředky.
 5. Pracovní náplň ICT metodika není nikterak specifikována, nicméně ji lze vydedukovat z pojmu, který ji vymezuje.

Pracovně-právní ukotvení další rolí

Další role (ICT technik, ICT admin či jinak pojmenované funkce) nejsou v rámci právních norem blíže specifikovány.

Co z toho vyplývá?

 1. Žádná právní norma nestanovuje povinnost ředitele zřídit další role, nicméně mu ani nezakazuje si takové role do organizační struktury školy definovat.

Vzájemné provázání rolí

Žádná právní norma a dokonce ani metodický pokyn nedefinuje žádnou provázanost mezi výše uvedenými rolemi - tedy ani mezi rolí ICT koordinátora a ICT metodika. 
Je tedy čistě v kompetenci ředitele školy, jakým způsobem využije právní ustanovení, jaké funkce obsadí a jaké využije zdroje (lidské i finanční) - pouze u funkcí ICT koordinátora a ICT metodika musí ředitel dodržovat příslušná právní ustanovení, která mají jednoznačný dopad na přidělené mzdové prostředky (nikoliv však účelově poskytnuté).

Další důležité skutečnosti

Obecné právní ukotvení všech rolí

Doposud jsme danou problematiku řešily výhradně v kontextu hlavního pracovního poměru pedagogického pracovníka. 

Přesto má ředitel možnost dané role pokrýt na základě jiných pracovně-právních vztahů (například dohoda o pracovní činnosti) nebo na základě obchodně-právních vztahů (smlouva o dílo, mandátní smlouva apod.).

Náplň práce jednotlivých rolí

Z výše uvedeného taktéž vyplývá, že fakticky neexistuje žádný závazný pokyn, který by řediteli školy definoval závazné ukazatele pro stanovení pracovních náplní.
Jsou-li však dané role řešeny formou nedílné součásti hlavního pracovního poměru, pak je nanejvýš vhodné náplň práce definovat v souladu s Hlavou III Zákoníku práce - a to minimálně v kontextu s obsahem vzdělávání u ICT koordinátora a názvem funkce u ICT metodika.
Jsou-li však role řešeny na základě jiných forem pracovně-právního vztahu či dokonce obchodně-právních vazeb, pak je náplň práce ryze v kompetenci obou smluvních stran.

Rozdílné finanční zdroje

Základní školství při řešení ekonomické stránky musí řešit problém, který není na úrovni středního školství tak patrný. Jsou-li lidské zdroje zajištěny ředitelem školy na základě pracovně-právních vztahů, pak to má přímý dopad na mzdové zdroje. Pokud však ředitel řeší tento problém formou obchodně-právních vztahů, pak čerpá prostředky přidělené v drtivé většině případů zřizovatelem. 
Základním školám přitom přiděluje mzdové prostředky jiný subjekt (kraj) než prostředky provozní (zřizovatel = obec). Tato disproporce pak nezřídka komplikuje nalezení efektivního řešení.

Specifikace jednotlivých rolí

Doporučení:

 • Máte-li možnost role rozdělit mezi více lidí, učiňte tak.
 • Určete jasné hranice zodpovědnosti mezi jednotlivými rolemi.
 • Obsaďte všechny role - ať už přidělením vícero rolí jedné a té samé osobě nebo využitím vnějších zdrojů.
 • V každém případě vyberte z řad pedagogických pracovníků školy ICT metodika.
 • Roli ICT koordinátora řešte vždy v rovině pracovně-právní (nikoliv obchodně-právní). 

Postup ředitele školy při obsazení rolí:

ICT koordinátor (ICT manažer, vedoucí útvaru ICT)

Úvodní poznámka: Pojmenování role ICT koordinátora v níže uváděných postupech sice vychází z výše uvedeného právního vymezení, nicméně nezavazuje ředitele postupovat výhradně dle daných právních norem. Necítí-li ředitel potřebu požadovat dané vzdělání, pak stačí tuto roli pojmenovat odlišně (viz pojmenování v závorce).

 1. Ředitel vybere z řad pedagogických pracovníků pracovníka, který má dostatečné manažerské kompetence.
 2. Nesplňuje-li osoba poptávané vzdělání, pak se ředitel dohodne s danou osobou na dalším postupu. Přitom vybírá z následujících možností:
  1. domluví se na zahájení studia a termínu ukončení;
  2. je-li osoba součástí vedení školy, dohodnou se na restrukturalizaci pracovních náplní vedoucích pracovníků školy;
  3. není-li osoba součástí vedení školy, dohodnou se na vhodném začlenění do vedení (a tomu přizpůsobí příslušné kompetence a pracovní náplň);
  4. dohodnou se na pracovně-právním vztahu mimo rámec hlavního pracovního poměru (je přitom možné adekvátně tomu snížit přímou vyučovací povinnost).
 3. Nemá-li škola k dispozici osobu pro roli ICT koordinátora, pak přichází v úvahu dvě možnosti:
  1. role ICT koordinátora nebude na škole obsazena a některé jeho kompetence přebírá ředitel;
  2. roli ICT koordinátora obsadí ředitel školy jím pověřenou osobou mimo rámec stávajících zaměstnanců školy.

ICT metodik

 1. Ředitel vybere z řad pedagogických pracovníků školy minimálně jednoho pracovníka, který má v metodické oblasti patřičné předpoklady vykonávat tuto funkci. Při výběru vhodné osoby postupuje následovně:
  1. má-li možnost určit ICT metodika jinou osobu než ICT koordinátora, učiní tak;
  2. nemá-li k dispozici jinou osobu, pak tuto roli přidělí ICT koordinátorovi. 
 2. V souladu s výše uvedeným nařízením vlády sníží příslušnému pracovníkovi přímou vyučovací povinnost.

ICT technik

 1. Pokud má ředitel obsazenu roli ICT koordinátora pedagogickým pracovníkem, nabídne mu i roli ICT technika s následujícími minimálními podmínkami:
  1. nemá-li splněny kvalifikační předpoklady, pak ICT koordinátor zahájí příslušné studium;
  2. pro výši příplatku ICT koordinátora využije ředitel horní hranici daného intervalu (tj.2000,- Kč měsíčně);
  3. ICT koordinátor bude zajišťovat funkčnost koncových zařízení jednoznačnou identifikací případné technické závady a zajištění její nápravy externím servisním zásahem.
 2. Nemá-li ředitel obsazenu roli ICT koordinátora pedagogickým pracovníkem školy, pak nabídne tuto roli ICT metodikovi a to za následujících podmínek:
  1. nabídne smlouvu o údržbě koncových zařízení a to buď formou nové pracovní smlouvy (dohoda o pracovní činnosti) nebo samostatné obchodní smlouvy (na základě živnostenského oprávnění);
  2. bude-li pracovník akceptovat snížení úvazku srovnatelně jako u ICT metodika.
 3. Nedojde-li k dohodě s ICT metodikem, pak tuto roli řeší paralelně s rolí ICT admina.

ICT admin

 1. Pokud má ředitel obsazenu roli ICT koordinátora pedagogickým pracovníkem školy, pak jej pověří nalezením vhodného řešení obsazení role ICT admina.
 2. Nemá-li ředitel obsazenu roli ICT koordinátora pedagogickým pracovníkem školy a přitom pokud má obsazenu roli ICT technika, pak se pokusí o rozšíření smlouvy i o roli ICT admina.
 3. Ve všech ostatních případech intenzivně poptává obsazení role ICT admina (a případně i ICT technika) formou outsourcingu.

Základní obsah pracovních náplní

ICT koordinátor (ICT manažer, vedoucí útvaru ICT)

 1. v rámci řízení a organizační struktury:
  • je podřízen řediteli školy;
  • je nadřízeným ICT metodika, ICT technika a ICT admina;
  • v interních vztazích jedná svým jménem;
  • v externích vztazích jedná jménem školy pouze ve věcech týkajících se ICT;
  • pověřuje ICT metodika, ICT technika a ICT admina jednat v externích vztazích jménem školy, pouze však se souhlasem ředitele.
 2. zodpovídá:
  • za provoz ICT a jeho funkčnost;
  • za poučení uživatelů ICT;
  • za ICT plán a jeho realizaci;
  • za interní směrnice, které souvisí s ICT;
  • za dodržování platných zákonů, právních norem, obecně závazných vyhlášek a metodických pokynů, které souvisí s ICT.
 3. zajišťuje:
  • provozní porady útvaru ICT;
  • předkládání koncepčních a systémových změn v oblasti ICT, zvláště pak v souvislosti s novým školním rokem;
  • průběžné i závěrečné vyhodnocování ICT plánu a jeho kompletaci na nadcházející kalendářní rok;
  • kompletaci interních směrnic v oblasti ICT a jejich aktualizaci dle potřeb školy;
  • koordinaci činností souvisejících s realizací schváleného ICT plánu.

ICT metodik

 1. v rámci řízení a organizační struktury:
  • je podřízen ICT koordinátorovi;
  • není nadřízeným žádného jiného pracovníka školy, pokud nestanoví ICT koordinátor jinak;
  • v interních vztazích jedná svým jménem;
  • v externích vztazích jedná jménem školy a to pouze se souhlasem ICT koordinátora.
 2. zodpovídá:
  • za veškerou metodickou činnost, která souvisí s ICT;
  • za fukčnost výukového softwaru a jeho využívání v souladu s interními směrnicemi školy;
  • za dohled nad dodržováním interních směrnic školy, které souvisí s využíváním koncových zařízení, které jsou součástí učeben ve škole;
  • za vypracování, aktualizaci a zpětné hodnocení těch částí ICT plánu, které se týkají výukového softwaru a školení uživatelů ICT.
 3. zajišťuje:
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora řádnou evidenci veškerého softwaru;
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora školení uživatelů ICT;
  • monitoring využívání výukového softwaru a v případě zjištěných nedostatků předkládá ICT koordinátorovi návrh řešení;
  • vypracování a aktualizaci interních směrnic školy, které souvisí s využíváním softwaru;
  • vypracování a aktualizaci interních směrnic školy, které souvisí s využíváním koncových zařízení, které jsou součástí učeben ve škole;
  • průběžné i závěrečné vyhodnocování těch částí ICT plánu, které se týkají výukového softwaru a školení uživatelů ICT, a předkládá návrhy těch samých částí ICT plánu na nadcházející kalendářní rok.

ICT technik

Úvodní poznámka: Je-li ICT technik řešen na základě obchodně-právního vztahu, musí být tomu uzpůsobeny níže uvedené formulace.
 1. v rámci řízení a organizační struktury:
  • je podřízen ICT koordinátorovi;
  • není nadřízeným žádného jiného pracovníka školy, pokud nestanoví ICT koordinátor jinak;
  • v interních vztazích jedná svým jménem;
  • v externích vztazích jedná jménem školy a to pouze se souhlasem ICT koordinátora.
 2. zodpovídá:
  • za funkčnost koncových zařízení a jeho využívání v souladu s interními směrnicemi školy;
  • za funkčnost softwaru, nainstalovaného na koncových zařízeních, vyjma toho výukového, a jeho využívání v souladu s interními směrnicemi školy;
  • za dohled nad dodržováním interních směrnic školy, které souvisí s využíváním koncových zařízení, které nejsou součástí učeben ve škole;
  • za vypracování, aktualizaci a zpětné hodnocení těch částí ICT plánu, které se týkají koncových zařízení a softwaru, který je na nich nainstalovaný (vyjma výukového).
 3. zajišťuje:
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora řádnou evidenci veškerého hardwaru;
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora zaškolení vybraných uživatelů ICT v každém případě, kdy dojde k výrazným změnám souvisejících s provozem koncových zařízení;
  • monitoring využívání koncových zařízení a v případě zjištěných nedostatků předkládá ICT koordinátorovi návrh řešení;
  • monitoring využívání softwaru, nainstalovaného na koncových zařízeních, vyjma toho výukového, a v případě zjištěných nedostatků předkládá ICT koordinátorovi návrh řešení;
  • vypracování a aktualizaci interních směrnic školy, které souvisí s využíváním koncových zařízení, které jsou součástí učeben ve škole;
  • po proškolení ICT adminem správu uživatelských účtů a správu obnovy systému na koncových zařízeních;
  • průběžné i závěrečné vyhodnocování těch částí ICT plánu, které se týkají koncových zařízení a softwaru, nainstalovaného na koncových zařízeních, vyjma toho výukového, a předkládá návrhy těch samých částí ICT plánu na nadcházející kalendářní rok.

ICT admin

Úvodní poznámka: Je-li ICT admin řešen na základě obchodně-právního vztahu, musí být tomu uzpůsobeny níže uvedené formulace.
 1. v rámci řízení a organizační struktury:
  • je podřízen ICT koordinátorovi;
  • není nadřízeným žádného jiného pracovníka školy, pokud nestanoví ICT koordinátor jinak;
  • v interních vztazích jedná svým jménem;
  • v externích vztazích jedná jménem školy a to pouze se souhlasem ICT koordinátora.
 2. zodpovídá:
  • za funkčnost vnitřní sítě a Internetu a jeho využívání v souladu s interními směrnicemi školy;
  • za funkčnost hardwaru, který zajišťuje provoz vnitřní sítě a Internetu;
  • za funkčnost softwaru, který zajišťuje provoz vnitřní sítě a Internetu;
  • za dohled nad dodržováním interních směrnic školy, které souvisí s využíváním vnitřní sítě a Internetu;
  • za vypracování, aktualizaci a zpětné hodnocení těch částí ICT plánu, které se týkají vnitřní sítě a Internetu.
 3. zajišťuje:
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora řádnou evidenci veškerého softwaru;
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora zaškolení vybraných uživatelů ICT v každém případě, kdy dojde k výrazným změnám souvisejících s provozem vnitřní sítě a Internetu;
  • v souladu s pokyny ICT koordinátora konzultace pro ICT metodika a ICT technika;
  • monitoring využívání vnitřní sítě a Internetu a v případě zjištěných nedostatků předkládá ICT koordinátorovi návrh řešení;
  • vypracování a aktualizaci interních směrnic školy, které souvisí s využíváním vnitřní sítě a Internetu;
  • průběžné i závěrečné vyhodnocování těch částí ICT plánu, které se týkají vnitřní sítě a Internetu, a předkládá návrhy těch samých částí ICT plánu na nadcházející kalendářní rok.